FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.FINANCIAL

SS4U.FINANCE

Giới thiệu giải pháp QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH kế toán ss4u.finanCE

Tổng quan về SS4U.FINANCE:

 • SS4U.FINANCE là giải pháp quản trị tài chính kế toán có quy mô lớn và chuyên sâu. Ngoài việc quản lý ở phòng kế toán, hệ thống có thể quản lý 1 phần công việc ở phòng cung ứng và kinh doanh.
 • SS4U.FINANCE phù hợp với những Doanh nghiệp  có quy mô vừa và lớn. Đặc biệt là các công ty có nhiều chi nhánh, công ty con ở nhiều địa điểm khác nhau.
 • SS4U.FINANCE có thể là ứng dụng để làm tiền đề phát triển ứng dụng đối với ERP sẽ giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ triển khai ERP được thành công.
 • SS4U.FINANCE là giải pháp quản trị tài chính kế toán cho phép người dùng Lập kế hoạch ngân sách và dự báo dòng tiền ở cấp độ tổng hợp và chi tiết cho từng bộ phận và toàn công ty. Đồng thời xây dựng các báo cáo dùng để so sánh giữa kế hoạch và thực tế thực hiện ngân sách. Dự báo dòng tiền được lập ra dựa trên kế hoạch ngân sách đã được duyệt ở cấp bộ phận và toàn công ty.
 • SS4U.FINANCE tích hợp hoàn toàn với hệ thống quản trị thông minh BI Lumira của SAP.

 

 

Tính năng nổi bật của SS4U.FINANCIAL:

 • SS4U.FINANCE bao gồm phân hệ: Phân hệ mua hàng; Phân hệ quản lý bán hàng; Phân hệ quản lý kho; Phân hệ tài chính – kế toán; Phân hệ quản trị hệ thống. Các nhóm chức năng trong các phân hệ liên kết chặt chẽ với nhau trong một thể thống nhất.
 1. Phân hệ mua hàng (PO.FINANCIAL)
 • Quản lý và theo dõi tình hình mua hàng, giá trị hàng nhập, xuất trả lại nhà cung cấp, tính và phân bổ chi phí theo từng lần mua cho từng mặt hàng. Kê khai và theo dõi thuế đầu vào, thuế nhập khẩu trên hóa đơn mua hàng. Các chức năng trong phân hệ mua hàng gồm có:
  • Lập hợp đồng, đơn hàng mua trong nước, nhập khẩu.
  • Nhận hàng.
  • Nhập kho
  • Quản lý hàng mua bị trả lại.
  • Quản lý thuế nhập khẩu, chi phí mua hàng
  • Chuyển thông tin qua kế toán phải trả.

(Màn hình đơn hàng trong phân hệ bán hàng giải pháp SS4U.FINANCIAL)

 1. Phân hệ bán hàng (OM.FINANCIAL)
 • Quản lý và theo dõi tình hình bán hàng, lập đơn hàng bán, cho phép in hóa đơn trực tiếp từ máy tính, quản lý và hoạch toán hàng bán bị trả lại.
 • Cho phép khai báo tự động tính và định khoản thuế, các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá, khuyến mãi theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Các chức năng trong Phân hệ quản lý bán hàng gồm có:
  • Quản lý khư vực bán hàng.
  • Quản lý hạn mức tín dụng.
  • Quản lý hợp đồng, đơn hàng bán.
  • Quản lý hóa đơn bán hàng.
  • Quản lý hóa đơn trả hàng.
  • Xuất kho bán hàng.
  • In thuế GTGT.
  • Chuyển thông tin qua kế toán phải thu.
  • Hệ thống báo cáo, phân tích bán hàng.

(Màn hình quản lý khu vực bán hàng phân hệ bán hàng giải pháp SS4U.FINANCIAL)

 1. Phân hệ quản lý kho (INV.FINANCIAL)
 • Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, vật tư theo số lượng và giá trị. Tự động nhận số liệu từ phân hệ quản lý bán hàng, phận hệ mua hàng từ đó giúp đưa ra các thống kế chính xác về số lượng hàng hóa tồn kho, mức tồn kho tối thiểu, tối đa…
 • Cho phép quản lý hàng hóa vật tư theo cấu trúc vật tư, theo nhiều đơn vị tính và quy đổi giữa các đơn vị tính như: Tấn – kg; Thùng – hộp;…
 • Các chức năng trong phân hệ quản lý kho gồm:
  • Quản lý mã vật tư, mã hàng hóa.
  • Quản lý tồn kho.
  • Quản lý bộ mã nhóm.
  • Quản lý hệ thống kho.
  • Quản lý đơn vị tính và quy đổi.
  • Quản lý nghiệp vụ nhập xuất kho.
  • Thống kê -báo cáo.

(Màn hình quy đổi đơn vị tính phân hệ quản lý kho giải pháp SS4U.FINANCIAL)

 1. Phân hệ tài chính - kế toán (FIN.FINANCIAL)
 • Các giao dịch kế toán được tích hợp vào các phân hệ quản lý khác như Phân hệ mua hàng, Phân hệ quản lý kho, Phân hệ quản lý bán hàng…Khi các thao tác nghiệp vụ xảy ra thì các bút toán hoạch toán tương ứng như thay đổi số lượng hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán chi phí giá thành được tạo ra và ghi vào các sổ phụ kế toán. Từ đó góp phần giảm thiểu thời gian nhập liệu và luôn đảm bảo các số liệu kế toán phát sinh.
 • Các chức năng trong Phân hệ tài chính – kế toán gồm:
  • Kế toán tiền mặt.
  • Kế toán ngân hàng, tiền vay.
  • Kế toán công nợ phải thu.
  • Kế toán TSCĐ.
  • Kế toán XDCB.
  • Kế toán tổng hợp và tính giá thành.
  • Dự báo dòng tiền.
  • Lập kế hoạch ngân sách và phân tích.
  • Báo cáo quản trị.
  • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

(Màn hình kế toán tiền mặt phân hệ tài chính - kế toán giải pháp SS4U.FINANCIAL)

 1. Phân hệ quản trị hệ thống (SYS.FINANCIAL)
 • Là phân hệ khai báo và quản lý các thông số của toàn hệ thống. Các chức năng trong phân hệ gồm:
  • Quản trị hệ thống.
  • Khai báo các thông tin dùng chung.

Khách hàng tiêu biểu

 

 

 

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial